:: www.isuzu-tis.com ::
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวและกิจกรรม > รายละเอียดข่าวและกิจกรรม
 

นักธุรกิจจีนแห่เข้ามาลงทุนในไทย

 

          

นางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ในปีนี้
บีโอไอตั้งเป้าที่จะอนุมัติส่งเสริมการลงทุนให้มีมูลค่าการลงทุน 1.6 ล้านล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่อนุมัติส่งเสริม 
700,000 ล้านบาท โดยในรอบ 4 เดือนแรกของปีนี้ ก็อนุมัติโครงการไป 300,000 ล้านบาท สำหรับโครงการลงทุนส่วน
ใหญ่จะอยู่ในหมวดของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน การขนส่งทางเรือและอากาศ เป็นต้น
“บีโอไอคาดว่า ในปีนี้จะมียอดการเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานจริงจะมีมูลค่า 500,000 ล้านบาท ซึ่งมาจากยอด
การอนุมัติโครงการส่งเสริมปีก่อน 700,000 ล้านบาท ที่คาดว่าจะลงทุนตั้งโรงงานในปีนี้ประมาณ 30% และโครงการที่
อนุมัติไปในช่วงที่ผ่านมา 300,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดกลางและเล็ก ที่จะเริ่มลงทุนทันที่ภายหลัง
ได้รับการส่งเสริม ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มาก”
นายอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ประจำกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน กล่าว
ว่า ปีนี้นักลงทุนชาวจีนให้ความสนใจในการออกมาลงทุนต่างประเทศมากขึ้น หลังจากทางการจีนเริ่มผ่อนคลายมาตร
การการลงทุนในต่างประเทศ จากเดิมที่มีเพียงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจีน ที่ออกไปลงทุนต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ แต่ปีนี้จะมีบริษัทเอกชนทยอยออกมาลงทุนในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น
“จากการประเมินคาดว่า ยอดการลงทุนของนักลงทุนจีนที่จะเข้ามาลงทุนในไทยปีนี้จะมีมูลค่ามากกว่า 
40,000 ล้านบาท สูงจากอัตราปกติที่มีมูลค่าลงทุน 30,000 ล้านบาท และคาดว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะเห็นภาค
เอกชนจีนเข้ามาลงทุนในไทยมากกว่า 100,000 ล้านบาท”.
 อัพเดตเมื่อ  2015-05-15


http://www.thairath.co.th/content/498646