:: www.isuzu-tis.com ::
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > รอบรู้กับโลจิสติกส์ > รายละเอียดเกี่ยวกับโลจิสติกส์
 

แนวทางการพัฒนาเมืองเซี่ยเหมินในอนาคต

 

          

เมืองเซี่ยเหมิน (Xiamen) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนโดยตั้งอยู่ตรงข้ามกับ
เกาะไต้หวัน จึงอาจกล่าวได้ว่าเซี่ยเหมินเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของประเทศจีน เมืองเซี่ยเหมินมีพื้น
ที่ 1,569.3 ตร.กม. แบ่งออกเป็น 6 เขตการปกครอง ได้แก่ พื้นที่ที่อยู่บนเกาะ 2 เขต คือเขตหูหลี่และ
เขตซือหมิง และพื้นที่ที่อยู่นอกเกาะ 4 เขต คือเขตไห่ชาง เขตจี๋เหม่ย เขตถงอันและเขตเสียงอัน

 
ด้านเศรษฐกิจ เมืองเซี่ยเหมินถูกจัดให้เป็นยุทธศาสตร์การติดต่อค้าขายกับต่างชาติมาตั้งแต่อดีต ดังจะ
เห็นได้จากการถูกจัดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือที่เรียกว่า Special Economic Zone หนึ่งในห้าของ
ประเทศที่ประกอบด้วยเซินเจิ้น จูไห่ เซี่ยเหมิน ซัวเถา และไห่หนาน นอกจากนี้เซี่ยเหมินยังเป็นเมืองท่า 
มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลฝูเจี้ยนและมีความสำคัญเป็นหนึ่งในสิบของประเทศจีน ดังนั้นเมื่อประกอบ
กับการได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ จึงทำให้เซี่ยเหมินก้าวขึ้นมาเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน
 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth) 
นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเซี่ยเหมินมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากปี 
2524 ที่เมืองเซี่ยเหมินถูกจัดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งทำให้เซี่ยเหมินเป็นเขต
เศรษฐกิจเฉพาะที่มีการเลือกใช้นโยบายพิเศษที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับต่างประ
เทศมากกว่าเขตอื่น ๆ ในประเทศ เป็นเขตที่รัฐบาลจีนดำเนินนโยบายพิเศษในการอนุญาติให้วิสาหกิจต่าง
ชาติหรือส่วนบุคคล รวมทั้งจีนโพ้นทะเลเข้ามาทำการลงทุนในประเทศจีน โดยภายในเขตเศรษฐกิจดัง
กล่าว ผู้ลงทุนชาวต่างชาติจะได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าในเรื่องการนำเข้าวัตถุดิบ การนำเข้าชิ้นส่วนประ
กอบ รวมทั้งการได้รับส่วนลดและยกเว้นในเรื่องภาษี นโยบายยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจเป็นผลให้เม็ดเงินลง
ทุนจากภายนอกหลั่งไหลเข้ามาในเขตพื้นที่ดังกล่าว ทำให้เซี่ยเหมินมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
เด่นชัด
 
ในปัจจุบันรัฐบาลยังคงออกนโยบายต่างๆเพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น การออก
นโยบายยกระดับโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติหรือไต้หวัน
เป็นต้น ซึ่งผลจากการผลักดันนโยบายต่างๆของภาครัฐเหล่านี้เองเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเซี่ยเหมิน
ให้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตามข้อมูลสถิติของรัฐบาลเซี่ยเหมินพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของ
เซี่ยเหมินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยมานับตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งมีจำนวน 50,115 ล้านหยวน จนถึงปี 2552 ซึ่งแม้
จะเป็นปีที่เศรษฐกิจในภาพรวมของจีนซบเซา เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงินโลก หากแต่
เซี่ยเหมินยังคงมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 8 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 161,900 ล้านหยวน
 
อย่างไรก็ตามแม้เซี่ยเหมินจะมีความเจริญเติบโตที่รวดเร็วหากแต่ความเหลื่อมล้ำด้านความเจริญภาย
ในเขตต่างๆของเมืองเซี่ยเหมินยังคงปรากฎชัดเจน กล่าวคือพื้นที่ที่อยู่บนเกาะจะเป็นพื้นที่ที่มีระดับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจสูงกว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเกาะ ดังจะเห็นจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของแต่
ละเขต ในปี 2549 เขตพื้นที่ในเกาะ ซึ่งได้แก่เขตซือหมิงและเขตหูหลี่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
สูงถึง 34,895 ล้านหยวนและ 33,984 ล้านหยวนตามลำดับ สำหรับเขตพื้นที่นอกเกาะซึ่งได้แก่เขตไห่
ชาง เขตจี๋เหม่ย เขตถงอันและเขตเสียงอันนั้นกลับไม่มีเขตใดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในสูง
เกิน 20,000 ล้านหยวน
 
ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในเขตต่างๆ และลดปัญหาการอพยพของประชา
กรเข้าสู่พื้นที่ที่มีความเจริญกว่า รัฐบาลเมืองเซี่ยเหมินจึงพยายามที่จะพัฒนาพื้นที่นอกเกาะให้มี
ความเจริญทัดเทียมกับพื้นที่ในเกาะผ่านนโยบายการพัฒนาปี 2553
 
แนวทางการพัฒนาเมืองเซี่ยเหมินในปี 2553 
การพัฒนาเมืองเซี่ยเหมินจะแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ใหญ่ คือการพัฒนาพื้นที่ในเกาะ (เขตซือหมิงและ
เขตหูหลี่) และการพัฒนาพื้นที่นอกเกาะ (เขตจี๋เหม่ย เขตไห่ชาง เขตถงอัน และเขตเสียงอัน) ทั้งนี้
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวจะเน้นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นอกเกาะ การเชื่อมโยงเครือข่าย
การคมนาคม และการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
 
เขตพื้นที่บริเวณในเกาะ 
เขตซือหมิง จัดให้มีการพัฒนาเขตซือหมิงให้กลายเป็นเขตที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็น
จุดศูนย์รวมของอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และยังพยา
ยามผลักดันให้มีความร่วมมือในด้านต่างๆกับไต้หวันมากขึ้น
 
สำหรับในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคอาชีพ ให้มีการ
พัฒนาสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ และพยายามพัฒนาชุมชนต่างๆ ให้มีสภาพที่ดีขึ้น
 
เขตหูหลี่ เน้นการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม การยกระดับการบริหารเมือง การกระจายความเจริญ
สู่พื้นที่ต่างๆ ในเขตหูหลี่ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในปัจจุบันได้จัดให้มีการพัฒนาพื้น
ที่บริเวณเกาหลิน และอูหยวนวานตะวันตก ให้เป็นเขตที่มีความเจริญมากขึ้น
 
เขตพื้นที่บริเวณนอกเกาะ 
เขตจี๋เหม่ย จัดให้มีการพัฒนาเขตจี๋เหม่ย โดยให้มีจุดศูนย์กลางการพัฒนาที่เขตอ่าวซิ่งหลิน ทั้งนี้ให้เขต
อ่าวซิ่งหลินเป็นศูนย์กลางในการกระจายความเจริญสู่เขตที่อยู่รอบๆ นอกจากนี้ยังเน้นพัฒนาเขตอ่าว
ซิ่งหลินให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจและบริการ ทั้งยังจัดให้มีการพัฒนาสถาบันการวิจัยและการศึกษาเพิ่ม
ขึ้นอีกด้วย
 
สำหรับโครงการในเขตจี๋เหม่ยที่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว อาทิ โครงการก่อสร้างศูนย์กลางธุรกิจอ่าวซิ่งหลิน
ระยะที่สอง  โครงการสวนสาธารณะเพื่อการกีฬา โครงการศูนย์การออกกำลังกายทางน้ำเซี่ยเหมิน โครง
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยหยวนปั๋วอีห้าว และโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเมืองใหม่เหลี่ยนฮวา

นอกจากนี้ยังมีการวางเป้าหมายระยะยาวอีกด้วยว่าในปี 2020 ระดับความเป็นชุมชนเมืองของเขตจี๋
เหม่ยจะสูงกว่าร้อยละ 85 มีจำนวนประชากรโดยประมาณอยู่ที่ 1,000,000 คน มีระบบเครือข่ายการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว มีโครงสร้างทางอุตสาหกรรมที่ดี รวมไปถึงการมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น
 
เขตไห่ชาง จัดให้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายการคมนาคม ระบบรถประจำทาง การพัฒนาอุตสาหกรรม
ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งตามแผนการพัฒนาธุรกิจบริเวณเขตไห่ชางปี 2551
–2563 ได้กำหนดให้มีการพัฒนาเขตไห่ชางให้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ทั้งนี้จะประกอบด้วยศูนย์ท่าเรือ
โลจิสติกส์ ศูนย์ธุรกิจเขตเมืองใหม่ และศูนย์ธุรกิจหม่าหลวน นอกจากนี้ยังจะพัฒนาเขตไห่ชางให้กลาย
เป็นศูนย์ธุรกิจที่เน้นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอีกด้วย
 
ปัจจุบันรัฐบาลได้เริ่มมีการดำเนินการก่อสร้างโครงการหลายโครงการในเขตไห่ช่าง อาทิ ศูนย์กีฬา
ไห่ชาง ศูนย์กลางธุรกิจไห่ชาง ศูนย์โลจิสติกส์หินนานาชาติเขตไห่ชาง ถนนธุรกิจตงฝู เป็นต้น
 
เขตถงอัน จัดให้มีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนและผู้ที่
จะเข้ามาลงทุนในเขตถงอัน เช่นให้มีการสร้างถนนสายหลักที่มีความกว้าง 18 เมตร จำนวน 25 เส้น 
สร้างสะพานข้ามทะเลจำนวน 4 แห่ง นอกจากนี้ยังจัดให้มีรถ BRT เพื่อวิ่งระหว่างพื้นที่ในเกาะและพื้น
ที่นอกเกาะซึ่งจะทำให้การติดต่อระหว่างสองบริเวณดังกล่าวมีความสะดวกยิ่งขึ้น
 
ปัจจุบันในเขตถงอันมี 48 โครงการที่ได้รับการอนุมัติและตรวจสอบแล้ว และบางส่วนกำลังอยู่ในขั้นตอน
ของการออกแบบและการประมูล เช่น ชายหาดบริเวณถงจี๋ ถนนเหม่ยเฟิง ถนนซีอู๋ และสะพานถงปิ่ง 
 
เขตเสียงอัน จัดให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่น การสร้างถนนเสียงอันตะวันออก 
ถนนปินไห่ตง การสร้างสะพานยกระดับ รวมจนถึงการสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทะเลเสียงอัน เพื่อเป็นพื้น
ฐานในการพัฒนาเขตเสียงอัน นอกจากนี้ยังให้มีการพัฒนาพื้นที่รอบชายฝั่ง เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และการยกระดับอุตสาหกรรม
 
ทั้งนี้รัฐยังออกนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเสียงอัน โดยจัดให้มีการพัฒนา
ระบบชลประทาน การยกระดับสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ การฝึกอบรมและให้ความรู้กับผู้ที่ยังไม่มีงานทำ 
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน การทำประกันที่อยู่อาศัยให้กับชาวชนบท รวมไปจนถึงการพัฒนาด้าน
การแพทย์เพื่อชาวชนบท
 
ประโยชน์ของการพัฒนา 
การพัฒนาพื้นที่ในเกาะและนอกเกาะเซี่ยเหมินให้มีความเจริญเท่าเทียมกันตามแนวนโยบายของรัฐบาล
เซี่ยเหมินจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น

1) ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในเขตนอกเกาะ การ
สร้างสะพานเชื่อมระหว่างพื้นที่ในเกาะและนอกเกาะ อาทิ สะพานไห่ชาง สะพานจี๋เหม่ย หรือแม้แต่
การเปิดใช้รถ BRT ในเขตต่างๆ จะเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ในเกาะและนอกเกาะให้สามารถติดต่อกันได้
สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นอกเกาะแล้ว การมี
ระบบการคมนาคมที่ดียังเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการเป็นฐานรองรับการลงทุนจากต่างชาติอีกด้วย
 
2) ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน รัฐบาลเซี่ยเหมินให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประ
ชาชนทั้งที่อยู่ในเกาะและนอกเกาะ อาทิการออกนโยบายด้านสวัสดิการ การให้ความรู้หรือการฝึกอบรม
กับประชาชนเป็นต้น นอกจากนี้การพยายามพัฒนาเกาะเซี่ยเหมินเเละพื้นที่นอกเกาะเซี่ยเหมินให้มีความ
เจริญทัดเทียมกันยังเป็นการลดความหนาแน่นของประชากรที่อยู่บนเกาะอีกด้วย เนื่องจากปัจจุบันทิศ
ทางการพัฒนาของรัฐคือเน้นการพัฒนาออกไปทางบริเวณนอกเกาะ จึงทำให้การอพยพย้ายถิ่นของ
ประชาชนที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในเกาะมีจำนวนน้อยลง
 
3) ด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ของเซี่ยเหมิน ทั้งนี้ในเขตต่าง ๆ ของเมืองเซี่ยเหมินมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างดี เช่น เมืองจำลองในเขตถงอัน พิพิธภัณฑ์ชาวจีนโพ้นทะเลในเขตจี๋เหม่ย หรือแม้แต่บริเวณ
พื้นที่ในเกาะ อันได้แก่ เกาะเปียโน วัดหนานผู่ถัวในเขตซือหมิง ดังนั้นการมีระบบคมนาคม ระบบสื่อ
สารมวลชนที่สะดวกจะยิ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองเซี่ยเหมินมากขึ้น
 
แม้ว่าความสำเร็จของแนวทางการพัฒนาเมืองเซี่ยเหมินอาจยังต้องใช้เวลานานกว่าที่จะบรรลุตามเป้า
หมายที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากการพัฒนาเมืองเซี่ยเหมินสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว จะทำให้
เศรษฐกิจ สังคมและระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในพื้นที่บนเกาะและนอกเกาะดีขึ้นอีกมาก




, ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง