:: www.isuzu-tis.com ::
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > รอบรู้กับโลจิสติกส์ > รายละเอียดเกี่ยวกับโลจิสติกส์
 

ระบบจัดส่ง Milk Run สนับสนุนการผลิต-ส่งมอบ

 

          

การเปิดตลาด FTA-ASEAN-Korea ครั้งนี้มีสินค้าครอบคลุม 90 รายการ สินค้าส่งออกสำคัญ
ของไทยจะได้รับการลด/ยกเลิกภาษีจากเกาหลี ภายในปี 2010 

เช่น เครื่องคอมเพรสเซอร์ แผ่นชิ้นไม้อัด มอเตอร์ไฟฟ้า กากน้ำตาล เส้นด้าย ยางรถยนต์ ปลาแช่แข็ง 
โดยสินค้าเกษตรจะได้รับการจัดสรรโควตาปลอดภาษี เช่น กุ้งแช่เย็น แช่แข็ง กุ้งแปรรูป ปลาหมึกกระ
ดองแช่เย็น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง และคิดนีย์บีน 

รายการสินค้าสำคัญของสิ่งทอไทยที่เกาหลีจะลดภาษีให้เหลือศูนย์ได้แก่ ด้ายควบเส้นใยสั้นอะคริลิก ผ้าใบยางรถทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ ทีเชิ้ตด้วยฝ้าย พรมทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ ผ้าไม่ทอทำด้วยใยยาวประดิษฐ์อื่นๆ หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร ด้ายเส้นเดี่ยวทำด้วยไนลอนหรือ โพลิอะไมด์ ชุดวอร์มหรือเสื้ออื่นๆ สำหรับบุรุษทำด้วยด้ายสังเคราะห์ ด้ายควบทำด้วยโพลิเอสเทอร์ เสื้อ กั๊กทำด้วยด้ายสังเคราะห์ เส้นใยสั้นทำด้วยโพลิเอสเทอร์อื่นๆ ทั้งนี้การที่ประเทศไทยจะส่งออกไปที่เกาหลี จะต้องพิจารณาเรื่องกำเนิดแหล่งสินค้าด้วย สำหรับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) สินค้านำเข้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี ศุลกากรภายใต้ความตกลงฯ จะต้องเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตามกฎเกณฑ์ของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด สินค้าที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งหากกฎหละหลวมเกินไปก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีของ ความตกลงเข้ามาใช้ประโยชน์จากความตกลงฯได้ ขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกินไปก็จะกลายเป็น เครื่องมือกีดกันสินค้าของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรได้เช่นกัน การลดภาษีนำเข้ายังต้องมีการพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้าอันถือเป็นสาระสำคัญ ได้แก่ 1.การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า โดยประเทศภาคีผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป นำเข้าวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิด จากประเทศภาคีอื่นหนึ่งประเทศ หรือมากกว่ามาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าวัตถุดิบดังกล่าวก็จะ ถูกถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดของประเทศผู้นำเข้าวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปนั้น 2.การอนุโลมให้สินค้าที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตามกฎเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดฯ เป็นสินค้ามีถิ่นกำเนิดสิน ค้าในประเทศภาคี หากสินค้าดังกล่าวมีมูลค่าวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดไม่เกินกว่ามูลค่าขั้นต่ำตามกฎ เกณฑ์ที่เรียกว่า De Minimis ดังนี้ 2.1 สินค้าสิ่งทอ จะต้องมีน้ำหนักของวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดไม่เกินร้อยละ 10 ของน้ำหนักสินค้า 2.2 สินค้าอื่นยกเว้นสินค้าสิ่งทอ จะต้องมีมูลค่าวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคา F.O.B. การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีมีขอบเขตครอบคลุมความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ ความตกลงว่าด้วยการลงทุน และความตกลงว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่อาเซียนและเกาหลีสามารถเข้าร่วมดำเนินการ ด้วยกันได้ จึงนับได้ว่าเป็นความตกลงที่มีสาระครบถ้วนฉบับหนึ่ง


โกศล ดีศีลธรรม Logistics digest Magazine - Issue : December 2009